Mencari Hasil Ilmu

Tuesday, December 14, 2010

Zina dan rogol

Dari segi bahasa Zina bermaksud mendaki sesuatu, sempit seperti bekas yang kecil dan juga kejahatan (Taj al-Arus).

Pada segi istilah, Zina membawa maksud yang bermacam2 jenis antaranya mengikut mazhab Hanafi yang bermaksud persetubuhan secara haram yang berlaku pada qubul seseorang wanita yang hidup dan memberahikan dalam keadaan yang boleh membuat pilihan (boleh memilih sama ada hendak melakukan atau tidak dipaksa) di Negara islam daripada yang terikat dengan hukum hakam islam tanpa wujud hak milik dan nikah yang sebenar atau hak milik dan nikah yang subhah.

Ulama Maliki mendefinasikan zina sebagai persetubuhan seorang mukalaf yang dilakukan dengan sengaja pada kemaluan perempuan yang sama sekali bukan miliknya.

Mazhab shafie pula mendefinisikan pula dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang diharamkan dan selamat dari sebarang syubhah dengan bernafsu.

Al-Shirazi seorang ulama shafie mengambarkan bagaimana zina itu berlaku. Apabila seorang lelaki dari Negara islam menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan ke atasnya, tanpa wujud antara kedua duanya akad yang sah atau akad yang subhah tanpa wujud milik yang sah atau milik yang subhah dan lelaki itu berakal, baligh dan melakukannya atas sebab pilihan nya sendiri, tahu pengharamannya dan maka wajib lah ke atasnya hukuman had. Jika dia seorang muhsan maka wajiblah ke atasnya hukuman rejam.

Mazhab Hambali pula mendefinisikan sebagai perbuatan keji terhadap qubul dan dubur.

Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, rogol bermaksud perbuatan memperkosa atau mencabul kehormatan perempuan sementara merogol pula bermaksud memperkosa atau mencabul kehormatan perempuan. Merogol lebih kearah paksaan tanpa kerelaan sedangkan zina bersifat persetubuhan secara haram sama ada suka atau tidak suka.