Mencari Hasil Ilmu

Tuesday, June 01, 2010

Mr Gym Rakyat Kategori Bantam Weight (60-65kg)

Tag No 12: Mohd Azlan Bin Abdul Wahab. Mendapt tempat ke 2.