Mencari Hasil Ilmu

Monday, May 31, 2010

Mr Gym Rakyat Kategori Junior


Tag No 3: Hafiz Bin Mohd Sahap dari Jelebu. Mendapat tempat ke 2.Tag No 6: Mohamad Ashraf Bin Mohd Yassin. Mendapat tempat ke 3.