Mencari Hasil Ilmu

Tuesday, December 27, 2011

Sejarah penemuan Bill Of Right

Ramai berkata Bill Of Right dan Revolusi Amerika berkait lansung dengan idea John Locke yang menyatakanya pada 1689 dalan bukunya Two Treatises Of Government. Masyarakat sivil ditentukan untuk melindungi harta nya ( dalam bahasa Latin bermaksud nyawa, kebebasan dan harta).

Locke juga berkata bahawa setiap individu adalah bebas dan sama diantara satu sama lain dalam keadaan normal. Ia sama seperti Konsep Madison dalam ucapanya membahaskan Bill Of Right dalam persidangan Kngress Pertama.

Locke membahaskan untuk melindungi hak ekonomi menentang kerajaan dan perlu dilindungi di dalam perlembagaan.